Szkolenia controlling

Aktualności

"Rola i sposób wprowadzania lean accounting w polskich warunkach" 

Prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

W literaturze z ostatnich lat wskazuje się, że szczupłe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa XXI wieku. Celem szczupłego podejścia w prowadzeniu biznesu jest redukowanie takich wielkości jak: czas wytwarzania i dostarczania klientowi produktu lub usługi, pracownicy, kapitał, koszt produktu lub usługi, braki, liczba poziomów zarządzania, liczba transakcji i procedur biurokratycznych,liczba poziomów technologicznych.
Odchodzenie przedsiębiorstw od filozofii produkcji masowej i tradycyjnych metod zarządzania w kierunku modelu szczupłego przedsiębiorstwa (Lean Enterprise) wymaga nie tylko zastosowania nowych metod zarządzania (Lean Management) dostosowanych do nowego sposobu prowadzenia działalności, ale również szczupłego systemu rachunkowości (Lean Accounting) uwzględniającego nowe metody strategicznej rachunkowości zarządczej.
Za szczupłe przedsiębiorstwo uznaje się taką organizację, w której:
• strategiczną wielkością jest wartość produktu zaspakajającego potrzeby klienta przy określonej cenie i we właściwym czasie, która umożliwia wyznaczenie kosztu produktu nie zawierającego marnotrawstwa. Stanowi on cel w strategiach produktowych, zorientowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie,
•  wyodrębniane są strumienie wartości produktu lub grupy produktów (rodziny produktów). Strumień wartości produktu stanowi ciąg działań realizowanych bez marnotrawstwa zasobów, w trakcie, których produkt podlega wytworzeniu i dostarczeniu do klienta,
•  dąży się do zapewnienia płynnego przepływu produktu przez strumień wartości i skracania jego czasu wytwarzania i dostarczania do klienta,
• produkty wytwarzane są w systemie „pull” (po złożeniu zamówień przez klientów)
• rozwijany jest proces ciągłego doskonalenia w całej firmie i praca zespołowa,
• zmniejsza się liczę poziomów zarządzania (spłaszczone struktury organizacyjne).

Główne cechy Lean Accounting:
• generowanie dokładnych i aktualnych informacji niezbędnych do zwiększania wartości dla klienta,
• eliminowanie działań i czynności księgowych uznanych za marnotrawstwo i nie zakłócających przy tym utrzymania kontroli finansowej jednostki,
• wykorzystywanie zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej zawartych w standardach rachunkowości (US GAAP/MSSF),
• dostarczanie istotnych informacji, które umożliwiają pracownikom na każdym szczeblu organizacji ciągłe udoskonalanie procesów (www. Maskell. Com).

W szczupłych przedsiębiorstwach system rachunkowości tak jak każdy inny proces musi być szczupły i nie może zawierać marnotrawstwa (zbędne czynności, raporty itd.), które zmniejszałoby wartość dla klienta.