Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - warsztaty komputerowe

Terminy
2021-12-16 2021-12-17 Warszawa
2021-12-09 2021-12-10 Poznań
2021-11-25 2021-11-26 Wrocław
2021-11-18 2021-11-19 Katowice
Prowadzący
Marcin Michalak – ekspert i wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA). Ukończył szkolenie ATAC - Accelerated Technology Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA) oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures).Konsultant  Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi Sp. z o.o. od 2003 roku do dziś. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych  o kierunkach: Rachunkowości i Zarządzania Finansowego, Rachunkowości zarządczej i controllingu, Rachunkowości wg MSSF. Wykładowca w ramach programów menedżerskich MiniMBA oraz GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ. Wykładowca w ramach Polsko-Francuskich studiów typu MBA w zakresie zarzadzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz na szkoleniach menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ oraz IC2, Texas University, USA. Ceniony trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz analizy finansowej.Uczestniczył we wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej  w licznych przedsiębiorstw, m.in. dla: Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Toyota Motor Poland, Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o., Armada Fleet Management SA, Kia Górażka Sp. z o.o. etc., Verte Sp. z o.o. Autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor). Współautor kilku książek z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych oraz użytecznych i najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników finansowych. Szkolenie ma na celu również uświadomienie Uczestnikom znaczenia zasad rachunkowości dla oceny i porównywalności sytuacji finansowej różnych firm i organizacji. W trakcie warsztatów podejmowane są także kwestie strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa z perspektywy jego wartości, zysków ekonomicznych i kosztu kapitału (WACC). Oprócz statycznej oceny sytuacji finansowej szkolenie obejmuje także dynamiczne prognozowanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 
Dzięki udziale w szkoleniu Uczestnicy:
- poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie,
- nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych,
- nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych,
- poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych,
- nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych,
- poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności.
 
ADRESACI SZKOLENIA:
- osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie,
- księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
- osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami,
- pracowników działów controllingu,
- pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych,
- osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych.

POZIOM I METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie jest realizowane na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Stopień trudności poszczególnych zagadnień i zadań systematycznie rośnie w ramach całego szkolenia. Szkolenie kończy się kompleksowym przykładem praktycznym obejmującym: ogólną ocenę sytuacji finansowej realnie funkcjonującej firmy, analizę wskaźnikową wraz z interpretacją wyników oraz syntetyczną ocenę otrzymanych wyników w postaci analizy Du’ Ponta i analizy punktowej.

Wszystkie przykłady i case’y uczestnicy rozwiązują i analizują z wykorzystaniem komputerów w arkuszu kalkulacyjnym Excel w przygotowanych przez trenera arkuszach. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymuje pliki z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi podczas zajęć. Arkusze te, po uzupełnieniu danymi konkretnej firmy, mogą służyć jako praktyczne narzędzie kompleksowej analizy finansowej danej firmy.
Program
1. Sprawozdania finansowe a inne zestawienia finansowe dostępne w firmach:
a. Rodzaj zestawień finansowych dostępnych w różnych typach przedsiębiorstw:
- sprawozdania finansowe,
- deklaracje podatkowe,
- raporty zarządcze,
b. Od czego zależy rodzaj zestawień finansowych sporządzanych przez firmę? - Czyli jakiego rodzaju informacji można oczekiwać lub wymagać od danego typu przedsiębiorstwa?
c. Zakres informacyjny poszczególnych rodzajów zestawień finansowych - na ile przydadzą się one do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej firmy?

2. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
a. Bilans - podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
- czytanie bilansu – analityczne spojrzenie na bilans (analiza przypadku),
- wycena pozycji bilansowych (polityka rachunkowości) –  jej wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza przypadków.
b. Rachunek zysków i strat - sprawozdanie objaśniające rentowność (zyskowność) działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego struktura i zawartość:
- jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa?
- czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen?
- czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść?
-  co to jest EBIT, EBITDA, EBT, czyli wielkości często używane, a nie zawsze widoczne w sprawozdaniach?
-  zysk księgowy a zysk ekonomiczny (na przykładzie EVA) – użyteczność rachunku zysków i strat dla inwestora i decyzji strategicznych,
- przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
c. Rachunek przepływów pieniężnych - sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
- jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę?
- jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu?
- skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
- analiza ośmiu możliwych przypadków sytuacyjnych
- przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
d. Informacja dodatkowa – istotny element w analizie sprawozdania finansowego:
- poznaj zasady, jakie wykorzystano przy tworzeniu analizowanego sprawozdania finansowego,
- poszukaj informacji, których brakło Ci w bilansie, rachunku zysków i strat czy w rachunku przepływów pieniężnych – analiza przypadków.

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy:
a.  Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie i jej wpływ na ocenę sprawozdań finansowych.
b.  Agregacja i dezagregacja danych. Przygotowanie zestawień pomocniczych.
c. Wpływ inflacji na analizę sprawozdań finansowych i wynikające z niej wnioski.

4. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – WARSZTATY:
a. Analizy struktury:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
- rachunku przepływów pieniężnych.
b. Kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych.
c. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.
d. Analizy dynamiki:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
- rachunku przepływów pieniężnych.
e. Opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej firmy, stworzenie listy kontrolnej pytań i hipotez wymagających przeprowadzenia analizy wskaźnikowej lub zebrania dodatkowych danych.

5. Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej – WARSZTATY:
a. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej – elastyczność działania, relatywizm ocen, główne błędy popełniane w analizie wskaźnikowej.
b. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa:
- istota płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena,
- płynność a wypłacalność,
- czy firma o „prawidłowych” wartościach wskaźników płynności może stać się niewypłacalna?
- płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym.
c. Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI):
- jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny?
- co to jest średni ważony koszt kapitału (WACC) i jak go wykorzystać w kontekście analizy rentowności?
d. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału:
- wskaźniki zaangażowania aktywów (kapitałochłonności),
- wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów (obrotowości),
- wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach – ich ocena i wykorzystanie w procesie planowania finansowego.
e. Wskaźniki zadłużenia:
- ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
- zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej.
f. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
- piramida Du’ Ponta,
- modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa),
- analiza punktowa.
g. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna - miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa.

6. Jeden lub dwa case’y - kompleksowy przykład podsumowujący omawiane zagadnienia.
Informacje organizacyjne
  Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1540 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (22) 208 28 33/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl